"

JAK ZWRÓCIĆ POŻYCZKĘ


Nasz przedstawiciel pozostanie z Tobą w stałym kontakcie i będzie osobiście odbierał od Ciebie raty udzielonej pożyczki raz w tygodniu, w dogodnym dla Ciebie terminie. Możesz też wpłacać pieniądze bezpośrednio na konto, ale pamiętaj o tym, że obsługa w domu jest wygodna i bezpłatna!
Nasz przedstawiciel odbierze od Ciebie ratę raz w tygodniu w dogodnym terminie i miejscu. Domowa obsługa pożyczki jest bezpłatna i bardzo wygodna. Stały kontakt z naszym przedstawicielem to również budowanie relacji, która oparta na zaufaniu pozwala na pełne i stałe korzystanie z naszej oferty kredytowej, a także na korzystanie ze specjalnych promocji i konkursów dla stałych Klientów. Warto więc pozostawać w kontakcie z naszym przedstawicielem.

Istnieje również możliwość spłaty raty bezpośrednio na rachunek bankowy Dziesiątka Finanse. Można to zrobić w placówce Alior Banku, w dowolnym oddziale innego banku, przez Internet, agencję bankową lub na Poczcie.

Nr rachunku bankowego do spłaty pożyczki: 79 2490 0005 0000 4520 5616 3343.

 
+
-
  TYGODNI
+
-
KOSZT
TWOJA RATA
0
DO ZWROTU
Termin spłaty
RRSO 0 %
Europejski arkusz informacyjny/RRSO
Zobacz koszt pożyczki

Pożyczkodawca Dziesiątka Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu ul. 27 Grudnia 3 (61-737 Poznań), NIP: 7842426890, REGON: 300976329, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS Nr 0000069320, kapitał zakładowy w wysokości 9 600 000,00 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset tysięcy zł 00/100); adres strony internetowej: www.dziesiatka.pl, e-mail: biuro@dziesiatka.pl.

Maksymalna wysokość RRSO wynosi 1425,93%.

Informujemy, iż działamy w oparciu o obowiązujące przepisy polskiego prawa, określone w szczególności w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.) oraz Ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2016 r., poz. 1528, z późn. zm.).

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 176,98%; całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 2800 zł; oprocentowanie stałe 10%, całkowity koszt pożyczki 1630,23 zł (w tym: prowizja 1505 zł, odsetki 125,23 zł); całkowita kwota do zapłaty 4430,23 zł, płatna w 50 równych ratach w wysokości po 88,60 zł każda; z czego pierwsza rata płatna jest po 7 dniach od udzielenia pożyczki, 49 pozostałych rat płatne jest w odstępach tygodniowych. Kalkulacji dokonano na dzień 01.03.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie pożyczki w kwocie 2800 zł. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy. Pożyczkodawca udziela pożyczek na okres od 10 do 104 tygodni.

Pożyczkodawca zastrzega możliwość zmiany warunków i kosztów udzielania pożyczek w trakcie prowadzonych akcji promocyjnych. Szybka pożyczka na raty – Dziesiatka.pl

Dodatkowe koszty związane z pożyczką mogą być naliczone wyłącznie w momencie braku terminowej spłaty udzielonej pożyczki. Przypominamy, że zgodnie z warunkami Umowy Pożyczki Pożyczkodawca ma prawo naliczyć odsetki za opóźnienie w spłacie Pożyczki w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie. Ponadto, Pożyczkobiorca może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego.

Brak terminowej spłaty Pożyczki uprawnia Pożyczkodawcę do wszczęcia postępowania windykacyjnego. W przypadku łącznego spełnienia przesłanek określonych w artykule 14, 16 bądź 17, 18 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1015, z późn. zm.) Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej, co może mieć wpływ na zdolność kredytową Pożyczkobiorcy. Przekazanie danych Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej jest dokonywane na podstawie pisemnej umowy o udostępnianie informacji gospodarczych zawartej przez Pożyczkodawcę z Biurem Informacji Gospodarczej oraz w oparciu o przepisy Rozdziału 3 Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Administratorem danych osobowych jest Dziesiątka Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-615) ul. Słubicka 5A, po zmianie adresu: ul. 27 Grudnia 3, 61-737 Poznań, NIP: 7842426890, KRS Nr 0000069320 (dalej: "Spółka"). Spółka przetwarza Pana/i dane osobowe w zakresie wskazanym w formularzu kontaktowym oraz w celu przedstawienia spersonalizowanej oferty produktów i usług Dziesiątka Finanse sp. z o.o. W zależności od dobrowolnie wyrażonej zgody Pan/i dane będą udostępniane partnerom biznesowym Spółki wchodzącym w skład Grupy Credit Royal®, do których należy „Credit Royal®” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej 18, 00-103 Warszawa, „Credit Royal Finance” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej 18, 00-103 Warszawa oraz „Lucky Star Investments” S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej 18, 00-103 Warszawa. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Dziesiątka Finanse sp. z o. o. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do podmiotu uprawnionego oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej rf.gov.pl. Informujemy, że w celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Dziesiątka Finanse sp. z o.o. a konsumentem istnieje także możliwość wykorzystania platformy internetowej ODR ułatwiającej niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami. Platforma ODR służy pozasądowemu rozwiązywaniu sporów drogą elektroniczną. Platforma ODR dostępna jest TUTAJ. Jednocześnie przypominamy, że nasz adres poczty e-mail, pod którym można się z nami skontaktować to: biuro@dziesiatka.pl.

© 2001-2018 Dziesiątka Finanse Sp. z o.o. Wszystkie prawa, w tym do zawartości strony internetowej zastrzeżone.